فرهنگ و هنر رومانی

فرهنگ رومانی آباچه

برای سفر و مهاجرت به هر کشوری خوب است درباره فرهنگ، آداب و رسوم و آداب معاشرت آن کشور و مردمانش مطالعه کنید تا در مراودات روزمره به مشکل نخورید و راحت تر با جامعه جدیدی که وارد آن شده اید مانوس شوید؛ مخصوصا کشور مثل رومانی که آداب و رسومی خاص دارند. همانطور که بیان شد مردمان کشور رومانی، آداب و رسوم خاص خود را دارند که با بسیاری از کشورها تفاوت دارد. لذا پیش از سفر نیاز است با آداب معاشرت آشنا شوید تا بتوانید راحت‌ با مردمش ارتباط بگیرید. دراین نوشتار به بیان پیشینه فرنگی، ساختار فرهنگی و آداب و رسوم،لباس محلی وغذاهای سنتی این کشور می پردازیم و تاريخ معاصر یا به بیان دقیق تر 50 سال گذشته كشور روماني، در دو مقطع تاريخ قبل از سال 1989 يعني سال هايي كه حكومت ديكتاتوري كمونيست سرنگون شد و تاريخ پس از سال 1989 يعني دوره ی گذار به جامعة دموكراتيك را  بررسي خواهیم کرد.

پیش از انقلاب سال 1989، حوزه ی فرهنگ تحت تسلط حزب كمونيست بوده است و اين حزب فرهنگ را به ابزاري و رسانه ای در جهت تبليغات سياسي خود تبدیل کرده بود. سياست فرهنگي كشور رومانی در قالب فراميني با عنوان «رهنمودهاي ارزنده» از جانب حزب كمونيست كنترل و سازماندهي مي شده است. سياست های فرهنگي كشور روماني سيستمي از ارزش هاي رسمي بوده كه توسط حكومت مركزي طراحي شده بود و از طريق دولت و سانسور ايدئولوژيكي كنترل مي شده است. فرهنگ، موضوع مهم و قابل اهمیتی براي حكومت خودكامه نبود، بلكه تنها به عنوان دستاويزي جهت دستیابی  به اهداف سياسي محسوب مي شده است .

فرهنگ رومانی
ساختار فرهنگ رومانی

پوست اندازی ساختار فرهنگ و هنر رومانی

حكومت ديكتاتوري، مديريت مطلق حوزه ی فرهنگ را برعهده داشت. فرهنگ رسمي كشور به صورت انحصاری توسط تعدادي از سازمان هاي به شدت متمركز راهبری و كنترل می شده است . از جمله ی مهم ترین اين سازمان ها مي توان به شوراي ملي سوسياليستي فرهنگ، فرهنگستان روماني و انجمن هاي خلاق این كشور اشاره کرد. مديران بخش محلي، بازرسان فرهنگي تحت نظارت شوراي ملي سوسياليستي فرهنگ قرار داشته اند. اين مثلث كنترل، كاملا به بودجه ی حكومت آن دوره متكي بوده است .یاد آوری این نکته خالی از لطف نیست كه بودجه حكومتي، ابزاري سياسي برای اداره و بيان ايدئولوژي منحصر به فرد فرهنگ رومانی و جامعه آن در آن زمان محسوب مي شده است . بعد از انقلابی که در سال 1989رخ داد، آزادي بيان و حذف سانسور از جمله ی روشن ترین و ملموس ترین تغييرات اعمال شده در بخش فرهنگ و هنر رومانی بود. با باز تر شدن جو سياسي حاکم بر جامعه پلاريزم سياسي، آزادي بيان و فرهنگ مستقل هم به منصه ظهور رسید.

هدف و غایت نهایی از شكل گيري پلاريزم سياسي در جامعه، ايجاد جامعه هاي مدني، تعیین و وضع چارچوب قانوني استوار بر ارزش هاي دموكراتيك و استقلال مالي بخش فرهنگ رومانی بوده است . فرآيند و سیر دوره ای که بیان شد، در مدت سال هاي 96 تا1993 با روندی کند و سرعتی پایین در راستای اعمال تمركز زدايي مجدد در زمینه هاي گونان جامعه به مخصوص بخش فرهنگ رومانی اجرایی شد. برخلاف وعکس سایركشورهاي اروپاي شرقي، اعمال و اجرا ی اصلاحات و به سازی ها در زمینه ی فرهنگ و هنر روماني جدي و به صورت زیر ساختی نبوده است.

هنر رومانی

تمرکز زدانی در بخش فرهنگی رومانی

مقاومت و پافشاری رژيم سابق وسرنگون شده در برابر برقراري و حاکم شدن دموكراسي و نبود سياست فرهنگي فراگیر، جامع و آزاد در كشور باعث شد فرآیند های اصلاحات و تغییرات به صورت سطحي و ناقص اجرا شود بعد از سال 1989، نام شوراي ملي سوسياليستي فرهنگ، به وزارت فرهنگ تغيير کرد و تحت مديريت سازمان An drei plesu در راستای تمركز زدايي و رفع مرکزیت از بخش فرهنگ قدم هایی برداشت و با طراحي و تبیین برنامه ها و الگو های موقتي و کوتاه مدت رشد پیدا کرد.در بين سال هاي 1990 الی 1996 تعداد 7 وزير برای تصدي پست وزارت فرهنگ نصب و تفویض وظیفه شدند. این نکته هم باید اضافه شود که تلاش و سعی اين 7 وزير در جهت ارائه راهكارهاي مثبت و در خور توجه در زمینه سياست فرهنگي كشور مثمر ثمر واقع نگرديد و نتیجه ی چشم گیری در بر نداشت.

در عنفوان سال هاي برقراري دموكراسي، دولت روماني، تنها منبع اصلي برای تأمين بودجه ی مؤسسات فرهنگي كشور محسوب مي شده است. اعمال تغييرات چندي درنهایت باعث خصوصي سازي و تمركز زدايي از بخش فرهنگ رومانی شد. از تعداد 790/37 موسسه ی فرهنگي عمومي، تفريحي و كانون ها يا گروه هاي فرهنگي فقط تعداد 4190 موسسه به بخش هاي خصوصي و مردم نهاد سپرده شد. از جمله ی مؤسساتی که در بالا به آن اشاره شده مي توان به تعداد 3276 مركز نشر، 476 فروشگاه كتاب، 378 مركز چاپ و نشر و 15 موسسه حرفه اي که در زمینه تئاتر فعالیت داشتند اشاره کرد.

گسترش قوانین فرهنگی رومانی

توسعه و گسترش قوانين فرهنگي و معرفي فرهنگ و هنر رومانی در قالب و چارچوب ايدئولوژي هاي دموكراتيك از جملهی مهم ترين دستاوردهاي فرهنگي اتخاذ سياست رفع مرکزیت در بخش فرهنگ به حساب می آید. بعد از سال 1996، موضوع طراح ریزی راه كارها و روش هاي مناسب در زمینه ی فرهنگ رومانی به عنوان موضوعی لازم الاجرا برداشت شد و پيش نويس طرح ولایحه ی سياسي جامعي در اين خصوص ارائه شده است. طرحی که به آن اشاره شد در راستای توسعه و بسط گسترده ی كشور روماني تا سال 2000 ارائه شد و فرهنگ از جايگاه  و مقام ويژه اي در آن برخوردار مي باشد. از جمله ی آماج و اهداف مهم طرح فوق الذکر مي شود به حفاظت و پاسداشت از ارزش هاي اصيل فرهنگي كشور رومانی، چیرگی بر آشفتگی و بحران اخلاقي و فرهنگي جامعه و الحاق دوباره ی كشور روماني به جامعه ی فرهنگي قاره اروپا اشاره کرد.

نظام و سيستم سانسور ايدئولوژيكي رژيم پیشین جاي خود را به سانسور و ممیزی مالي داده، وزارت فرهنگ شكل گرفته و به تكميل و اجراي راهكارهاي فرهنگي ساختار یافنه و منسجم اقدام کرده است. از جمله ی راه كارهاي فوق الذکر مي شود به تمركززدايي و برقراری ارتباط بدون مرکزیت خاص در بخش فرهنگ، نوساماني و باز آفرینی مؤسسات فرهنگي، همكاري با مقامات محلي دولتي، مشاركت و همکاری در ساختار هاي جامعه ی مدني و طرح سازو کار و مكانيسم مالي درراستای تأمين بودجه ی پروژه ها و طرح هاي فرهنگي اشاره کرد.

گسترش قوانین فرهنگی رومانی

وزارت فرهنگ در رومانی

هم اکنون و در حال حاضر، بازار آزاد كشور رومانی با تورم مثبت و رو به رشد همراه بوده است، استانداردها و معیارهای زیست و بودجه ی فرهنگ و هنر رومانی به طور نسبي کم شده است و اصلاحات و تغییراتی كه از سال 1996 شروع شده بود روند آهسته و کندی به خود گرفته است. وزارت فرهنگ روماني، چارچوب و شاکله ی اصلي حوزه ی فرهنگ كشور محسوب شده و نظارت فرهنگي بر تمامي كشور را بر عهده دار است. وزارت فرهنگ روماني در دسامبر سال 1989 تأسيس شد. تأسيس وزارت فرهنگ براساس لايحه قانوني شماره 28/12 شوراي حزب سياسي محافظه كار جامه عمل پوشانده شد. مطابق حكم دولتي شماره 28 مصوب ژانويه 2001 در خصوص انتخاب جايگاه و عملكرد وزارت فرهنگ، گسترش راهكارها و سياستهاي كارآمد در جهت حمايت از فرهنگ رومانی به وزارت فرهنگ محول شد. وزارت فرهنگ روماني با نظارت مستقيم دولت فعالیت کرده و با مقامات دولتي محلي، مقامات كشوري، شهرداري ها، مقامات شهري و شوراهاي شهري همكاري می کند.

از جمله ی وظايف مهم وزارت فرهنگ این کشور ميشود به موارد پایین اشاره کرد: 

  1. گسترش طرح هاي قانوني حوزه فرهنگ
  2. همكاري با وزارت امور خارجه برای عقد قراردادها و توافقات فرهنگي دو جانبه و چندجانبه
  3. اعمال روش های عمومي در حوزه ی فرهنگ

قوانين فرهنگي و اقدامات اجرايي حوزه ی فرهنگ وزارت فرهنگ روماني از بخش هاي پایین تشکیل شده است:

بخش هاي مركزي كه وظيفه ی جهت دهي، طراحي و نظارت بر سطح ملي را  عهده دار است. از جمله ی وظايف اصلي بازرسان فرهنگي مي توان به دادن راهكار هاي فرهنگي محلي، سنجش آرمان ها و نیازهای اجتماعات فرهنگي و اتخاذ سياست هايي برای برطرف کردن چنين خواسته هایی اشاره کرد.

خیابان در رومانی

اولويت هاي سياست فرهنگي

اصليترين اولويت سياست فرهنگي وزارت فرهنگ روماني برآورده نمودن آرمانها و نيازهاي فرهنگي فردي و اجتماعي جوامع مختلف ميباشد. وزارت فرهنگ روماني علاوه بر اتخاذ راهكارهاي كلي براي حوزة فرهنگ و گسترش برنامه هاي فرهنگي از طريق مؤسسات فرهنگي ملي، به نظارت و معرفي دست نوشته هاي فرهنگي، هنرهاي تجسمي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و فرهنگ بومي مبادرت مي نمايد. وزارت فرهنگ روماني در جهت حمايت از طرحهاي فرهنگي ملي بودجة مالي به اين صنايع اختصاص داده است. حفاظت از ميراث فرهنگي، پرورش و تربيت خلاقيتهاي فرهنگي و هنري و دستيابي به ميراث جهاني فرهنگ از جملة ديگر اهداف وزارت فرهنگ روماني ميباشد. جهت دستيابي به غناي فرهنگي و برطرف نمودن احتياجات و نيازهاي فرهنگي سطوح مختلف جامعه، طرح ويژه اي با عنوان ارائه رايگان كتب و ماهنامه هاي فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي كشور به اجرا درآمده است. به منظور انسجام در ساختار طرح مذكور، كميسيون كتابخانه هاي عمومي تأسيس يافته و از متخصصين در اين زمينه جهت همكاري دعوت به عمل آمده است.

در همين اثناء وزارت فرهنگ نيز اقدام به تأسيس كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در مناطق روستايي كشور نموده است. با در نظر گرفتن اهميت شگرف هنرهاي تجسمي و زبان بين المللي در جهان معاصر، وزارت فرهنگ روماني، امتيازاتي را به اين دو مقوله اختصاص داده است. از جملة امتيازات مذكور مي توان به ابتياع آثار هنري هنرمندان معاصر كشور به منظور غنا بخشيدن به ميراث هنرهاي معاصر، جمع آوري آثار هنري، نمايش آثار هنري در موزة هنرهاي معاصر بخارست، پشتيباني از نمايشگاههاي مختلف فرهنگي و هنري، برپايي نمايشگاههاي كوچك سيّار و توسعة هنرهاي زيباي روماني در خارج از كشور از طريق دفتر بين المللي نمايشگاههاي هنري كشور با عنوان (ONDEN) اشاره نمود.

اثر انگشت
موسیقی رومانی

موسیقی رومانی= نماد فرهنگ و اصالت

اولويت بعدي وزارت فرهنگ، حمايت، بسط و گسترش صنعت موسيقي ميباشد. به اين منظور انجمن موسيقي جهت ارزيابي و اجراي برنامه هاي موسيقي و پروژه هاي ارائه شده به وزارت فرهنگ تشكيل شد. انجمن مذكور همچنين مسؤوليت تأمين بودجه اجراهاي مختلف موسيقي ملّي را بر عهده دارد. در سال 1998 وزارت فرهنگ روماني اقدام به تأسيس اتحادية نوازندگان موسيقي و انجمن موسيقي رومانيايي در زمينة موسيقي شناسي نمود. اتحادية مذكور مسؤوليت حمايت از موسيقيدانان شاخه هاي مختلف موسيقي نظير موسيقي اُپرا، موسيقي كُر، موسيقي پاپ و جاز را برعهده دارد. كمكهاي مالي وزارت فرهنگ به منظور اجراهاي مختلف موسيقيدانان و گروه هاي همنواز موسيقي نظير اركسترها، گروه هاي كُر، گروه هاي اجراي موسيقي با تئاتر و بالِرينها به اين حوزه اختصاص مييابد.

عمدة بودجة اختصاص يافته به موسيقي كشور جهت انجام فعاليتهاي ذيل صرف ميگردد:

  1. حضور در فستيوالها و رقابتهاي ملي و بين المللي موسيقي
  2. بسط و گسترش سبكهاي جديدي از موسيقي در كشور

وزارت فرهنگ همچنين، مشاركت گستردهاي را با سازمانهاي غيردولتي (خصوصي) كشور به منظور گسترش حمايتهاي مالي از حدود 50 گروه موسيقي كشور به عمل آورده است. گسترش تكنيكهاي موسيقي محلي و توليدات هنري، از جملة مهمترين عوامل احياي صنايع هنري كشور روماني محسوب ميگردند. چنين فعاليتهايي، از سوي سازمانهاي جهاني نظير سازمان يونسكو (UNESCO) و سازمان بين المللي گسترش فرهنگ تشويق و تأييد شده و از سوي فستيوال هنرهاي بومي، سازمان بين المللي مطالعات فرهنگ عامه و فدراسيون بين المللي گروه هاي هنري فولكلور حمايت و پشتيباني ميگردد. دولت روماني از طريق برقراري ارتباط با چنين سازمانها و نهادهايي و با مشاركت وزارت فرهنگ، در جهت ارتقاء فرهنگ فولكلور كشور به سازماندهي و حمايت مالي از برنامه ها و پروژه هاي فرهنگ فولكلور مبادرت مي نمايد.

اهداف سياست فرهنگي كشور و اصول شوراي اروپا

راه كارهاي وزارت فرهنگ به انعكاس اصول اساسي شوراي اروپا كه در اجلاس وزراي فرهنگ اروپا تصريح شده مبادرت مي نمايد.

بسط و گسترش تنوع فرهنگي، تأكيد بر تساوي فرهنگهاي چندگانه، برقراري ارتباطات بين فرهنگي و حفظ هويت فرهنگي اجتماعات قومي و نژادي از جملة اصول مذكور ميباشند.

در جهت ايجاد همزيستي فرهنگي و برقراري احترام متقابل ميان هويتهاي فرهنگي، ارتباط بين فرهنگي به ويژه از سال 1997 ـ به عنوان راه كار اصلي وزارت فرهنگ در ارتباط و مشاركت با مؤسسات فرهنگي عمومي مطرح بوده است ـ راهكارهاي مذكور از فعاليتهاي جامعة مدني بالاخص پروژه هاي بين فرهنگي حمايت و پشتيباني مي نمايد.

اما یکی دیگز از مسائل بسیار مهم در وبسایت آباچه خدمات تحصیل در رومانی است. شما میتوانید برای استفاده از این خدمات به صفحه تحصیل در رومانی مراجعه کنید.

اروپا
سنت رومانی

آداب و سنت رومانی

حال که با روند شکل گیری فرهنگ کنونی رومانی آشنا شدید و تاریخ معاصر فرهنگ این کشور را مورد بررسی قرار دادیم به معرفی آداب و رسوم، آداب معاشرت،پوشش سنی ،غذاهای سنتی و آدای مهمانی رفتن در رومانی می پردازیم تا هرچه بیشتر با فرهنگ و هنر رومانی آشنا شوید و بعد از مهاجرت به این کشور برای تعامل با مردم به مشکل برنخورید.

اما یکی از مهم ترین بخش های ناب در وبسایت آباچه بخش دپارتمان اقتصادی میباشد. ما در این بخش در مورد اقتصاد رومانی صحبت کرده ایم. با ورود به این بخش از اطلاعات بیشتر این حوزه مطلع شوید.

لباس سنتی

امروز دیگر مردم رومانی به سبک غربی لباس می‌پوشند. اما هنوز هم از پوشش های سنتی آن‌ها در برخی مناطق روستایی و یا در مناسبت‌هایی خاص استفاده می‌شود. لباس سنتی آقایان از شلوار و پیراهن سفید رنگ تشکیل شده که جلیقه‌ی مشکی بلندی را بر روی آن می‌پوشند و کلاه مشکی رنگی را نیز بر سر می‌گذارند که میتوان گفت کما بیش به پوشش مردان گیلان درکشورمان شباهت دارد. خانم‌ها هم پیراهنی سفید رنگ به تن می‌کنند که به زیبایی گلدوزی شده و جلیقه‌ی مشکی‌شان، حاشیه‌های قرمز رنگ و دامن آن‌ها هم طرح قرمز و مشکی راه راه دارد که البته بی شباهت به پوشش سنتی بانوان ایرانی نیست.بانوان رومانیایی  موهایشان را زیر روسری برده و آن را با گل تزئین می‌کنند

بسیاری از افراد قصد دارند تا با سفر به رومانی بیشتر با فرهنگ و هنر این کشور اشنایی پیدا کنند. برای اشنایی بیشتر با این حوزه میتوانید به صفحه گردشگری رومانی مراجعه کنید. 

سنت رومانی

غذای سنتی

رومانی از تنوع غذایی جالب توجهی برخوردار است. رومانیایی ها معمولا سوپی با نام چورپا و برش را به عنوان پیش غدا میخورند و غذایی با نام میتیتی را به عنوان وعدا اصلی درست می کنند. بیشتر غذاهای اصلی آن‌ها با گوشت طبخ می‌شود. معروف ترین غذای آنها دلمه برگ مو است.

اما یکی از مهم ترین بخش های آباچه بخش دپارتمان زبان رومانی است. ما در این بخش خدمات بسیار خوبی را به شما عزیزان ارائه میکنیم. با ورود به بخش دپارتمان زبان رومانی از اطلاعات بیشتر در این بخش مطلع شوید.

آداب معاشرت و ارزش های کشور رومانی

معمولا رومانی‌هایی ها رفتاری رسمی دارند. حریم شخصی برایشان بسیار مهم است. فروتنی و متواضع هستند و فقط دوستان نزدیک و اعضای خانواده را با اسم کوچک صدا می‌زنند و آشنایان دورتر و سایر افراد از لفظ آقا یا خانم استفاده می‌کنند. درمجموع میشود آن‌ها مردمی خجالتی و آرام دانست و اگر با آن‌ها صمیمی‌تر شوید، کم کم رفتارشان تغییر می‌کند و راحت‌تر برخورد خواهند کرد. اما در حالت عادی، معمولاً به آسانی به کسانی که نمی شناسند اعتماد نمی‌کنند. مردم رومانی به سالمندان احترام زیادی می‌گذارند و اعتقاد دارند تجربه‌ی زندگی آن‌ها برای تصمیم‌گیری در موقعیت‌های گوناگون، به کمک حااشان خواهد بود. مانند ایران خانواده در این کشور، در رأس ساختار اجتماعی است و پدر نیز سرپرست اصلی آن است.

اداب رومانی
مهمانی در رومانی

میهمانی در فرهنگ رومانی

چنانچه در رومانی به عنوان مهمان به خانه دعوت شدید، هدیه‌ای مثل گل و شکلات را می‌توانید به با خود ببرید. آن ها معمولاً هدیه را بعد از دریافت، همان موقع باز می‌کنند. در هنگام صرف شام، منتظر بمانید تا شما را به سمت صندلی‌تان راهنمایی کنند. چون امکان دارد ترتیب خاصی برای آن در نظر گرفته باشند. همچنین دقت کنید که دستمال سفره را بر روی میز قرار دهید و نه روی پایتان. اگر بهتان اصرار کردند که مجدادا غذا بکشید، اینکه فقط بگویید سیر شده‌اید، کافی نیست واین گفته شما را پای تعارف می‌گذارند. بنابراین اگر واقعاً دیگر میل ندارید، هرطور که صلاح میدانید از این بایت مطمئنشان کنید!.

Scroll to Top
اسکرول به بالا